OTOCZAK - kwartalnik kolekcjonerów minerałów i skamieniałości
Zasady pisania artykułów do Otoczaka

Przewodnik dla autorów

 1. Tekst artykułu powinien być przekazany na dyskietce lub przez internet w postaci pliku tekstowego zapisanego w programie MS Word.
 2. Artykuły opisujące złoża, stanowiska itp. powinny być podzielone na podrozdziały: wstęp, lokalizacja i stan odsłonięcia, historia, budowa geologiczna, mineralizacja, minerały, podsumowanie. Nazwy, kolejność i ilość podrozdziałów należy dostosować do specyfiki artykułu.
 3. Długie (powyżej 3 stron) artykuły opisujące wyprawy, zagadnienia teoretyczne itp. powinny być podzielone na podrozdziały.
 4. Przekazywane załączniki graficzne powinny być oryginałami (np. mapy, rysunki). W przypadku zdjęć najmilej widziane są negatywy lub slajdy (nie odbitki!). Po wykorzystaniu redakcja zwraca wszystkie materiały.
 5. Zasady opisu załączników:
  1. Na końcu artykułu należy zamieścić podpisy do wszystkich załączników graficznych (zdjęć, map lokalizacyjnych i geologicznych, rysunków itp.).
  2. Opisy powinny uwzględniać wszystkie zaznaczane na załączniku elementy (np. jeżeli na mapie zaznaczony będzie szereg kamieniołomów należy zamieścić opis do każdego z nich).
  3. Wszystkie załączniki - zdjęcia, mapy, rysunki - traktowane są jako kolejne figury. na początku opisu figury należy używać schematycznego skrótu: Fig. 1. (używając kropki po numerze figury). Nie należy stosować zapisów: Fot. 1, rys. 1. - w Otoczaku są tylko figury!
  4. W przypadku opisów zdjęć minerałów należy stosować następujący schemat: krótki opis i nazwa okazu, przecinek, rozmiar okazu, średnik, nazwa lokalizacji, przecinek, kraj pochodzenia, kropka, skrót "Kol.", właściciel okazu, kropka, skrót "Fot.", pierwsza litera imienia i nazwisko fotografa, kropka.
  5. Do każdej zamieszczonej figury powinny znajdować się odnośniki w tekście zapisane w formie: (fig. 1), (fig. 2) itd.
  6. Poniżej zamieszczono przykładowe podpisy do figur:
   Fig. 1. Uproszczona mapa geologiczna masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka (wg. Majerowicza 1972): 1 - granitoidy w podłożu pod utworami trzecio- i czwartorzędowymi, 2 - granit biotytowy, 3 - dwumikowe leukogranity, biotytowy granodioryt, 5 - gnejsy bloku sowiogórskiego, 6 - metagabro ślęży i amfibolity, 7 - bazalty, 8 - metagabro w podłożu, 9 - serpentynity; 10 - uskoki.
   Fig. 2. Mapa Madagaskaru z zaznaczoną trasą przejazdu oraz punktami opisanymi w tekście: I - Antananarivo; II - Ambatomanga; III - Ankilizato; IV - Bekopaka; V - Ilakaka; VI - Ranonhira; VII - Beraketa, VIII - Antanimora, IX - Antoetra, X - Dol. Sahatany.
   Fig. 20. Automorficzny kryształ flogopitu, wysokość 9 cm; Ampandrandava, Madagaskar. Kol. T. Ochmański. Fot. S. Kolanowski.
 6. W przypadku artykułów, w których opisywane są kolejne minerały należy:
  1. Uszeregować je w kolejności alfabetycznej w jednym podrozdziale, lub w kilku (np. minerały pierwotne, minerały wtórne) w zależności od specyfiki artykułu.
  2. Kolejne opisy minerałów oddzielać od siebie Enterem (nowy akapit).
  3. Opis każdego kolejnego minerału rozpocząć podaniem nazwy (drukiem wytłuszczonym) i wzorem chemicznym (drukiem normalnym) minerału, podanymi w jednej linijce.
  4. Przy opisie kolejnych minerałów zachować w miarę możliwości ten sam schemat (np. kolor, wielkość kryształów, połysk itd.).

   Poniżej zamieszczono fragment poprawnego opisu:
   Andradyt Ca3Fe3+2[SiO4]3
   Ciemnozielone kryształy andradytu dochodzące do 2 cm wielkości występują stosunkowo często w kamieniołomie Bornyj.
   Arsen rodzimy As
   Arsen rodzimy występuje w formie czarnych, kilkucentymetrowych naskorupień pokrywających ściany geod. Znaleziska arsenu są bardzo rzadkie i znane jedynie z kamieniołomu Bornyj.
   Bizmut rodzimy Bi
   Rzadki bizmut rodzimy tworzy sporadycznie duże agregaty i skupienia, których wielkość dochodzi do 15 cm. Wystąpienia tego minerału znane są jedynie z kamieniołomu Bornyj.
 7. Przy opisach geograficznych nie należy stosować skrótów typu N, E czy SW tylko podawać pełne nazwy (np. północ, wschodni, południowo-zachodni). Symboli kierunków geograficznych używać można jedynie przy opisie przebiegu struktur (np. żyła o przebiegu NE-SW).
 8. Do każdego artkułu należy zamieścić dane o sobie (adres, e-mail lub inne), które zostaną zamieszczone w tekście obok nazwiska autora.
 9. Pisownia używanych nazw i wzorów chemicznych minerałów powinna być zgodna z "Mineralogią szczegółową" (Bolewski i Manecki 1993). Pamiętaj, aby sprawdzić czy to co opisujesz jako minerał nie jest przypadkiem odmianą (np. akwamaryn) lub grupą minerałów (np. turmalin)!
 10. Na końcu artykułu (nie dotyczy to relacji z wypraw) powinien być zamieszczony spis literatury uzupełniającej, zawierający nie więcej niż kilka pozycji. W tekście nie należy zamieszczać cytowań, a w spisie literatury wszystkich prac, z których się korzystało, a jedynie te, które mogą być ciekawe dla czytelników. Nazwy czasopism, książek itp. zamieszczone w spisie powinny być pełne - nie należy używać skrótów. Podajemy wszystkich autorów. Kolejne pozycje powinny być ułożone alfabetycznie. Proszę zwrócić szczególną uwagę na stosowanie znaków interpunkcyjnych i rodzajów czcionek tak, jak w podanych poniżej przykładach - inny jest schemat cytowania książek, a inny czasopism itd.

  Czasopismo
  Autor/rzy. Rok. Tytuł. Czasopismo, Vol. numer, Nr (numer zeszytu - jeśli występuje), strony.

  Dżułyński, S. i Radomski, A. 1956. Zagadnienie żył klastycznych w osadach fliszowych na tle sedymentacji fliszu karpackiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Ann. Soc. Geol. Pol.), Vol. 26, Nr 3, 225-254.
  Golonka, J., Oszczypko, N. i ślączka, A. 2000. Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Cerpatian region and adjacent areas. Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik PTG), Vol. 70, Nr 2, 107-136.

  Gdy cytujemy pracę obcojęzyczną pisaną innym alfabetem stosujemy zapis fonetyczny. Patrz poniżej

  Danilczenko, P.G. 1950. Rod PALEOGADUS i jego razwitie. Trudy Paleontologiczeskowo Instituta, Vol. 25, 1-24.

  Książka
  Autor/rzy. Rok. Tytuł. Strony. Wydawnictwo, miejsce wydania.

  Rutkowicz, S. 1982. Encyklopedia ryb morskich. 1-663. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

  Rozdział z książki opracowywanej przez wielu autorów
  Autor rozdziału. Rok. Tytuł rozdziału. W: Autorzy książki (Red.), Tytuł książki. Strony, Wydawnictwo, Miejsce wydania

  Behrensmeyer, A.K. 1991. Terrestial Vertebrate Accumulations. W: Allison, P. i Briggs, D.E.G. (Red.), Taphonomy: Releasing the Data Locked in Fossil Record, Volume 9 of Topics in Geobiology. 291-335, Plenum Press, New York.

  Materiały konferencyjne (Przewodniki zjazdów itp.)
  Autor/rzy. Rok. Tytuł artykułu/referatu. Nazwa konferencji wraz z miejscem i datą, strony.
  Leszczyński, S. 2001. Polish Outer Carpathians in Late Eocene-Early Oligocene: development of bottom-water oxygation. Carpathian Petroleum Conference, Wysowa, Poland 27-30 June 2001, 66-68.

  Objaśnienia do map geologicznych
  Autor/rzy. Rok. Tytuł, skala, nazwa arkusza. Strony, wydawnictwo, miejsce wydania.
  Wdowiarz, S., Zubrzycki, A., Frysztak-Wołkowska A. 1991a. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1:50 000, arkusz Rymanów. 1-92, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

  Mapa geologiczna
  Autor/rzy. Rok. Tytuł, skala, nazwa arkusza. Wydawnictwo, miejsce wydania.

  Wdowiarz, S., Zubrzycki, A., Frysztak-Wołkowska A. 1991b. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1:50 000, arkusz Rymanów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.


Powrót